Disclaimer & Privacy

Algemene voorwaarden

CruiseExperts.be - Riu-hotel.be, deropreizen.be - onderdeel van Reisexperts De Rop Reizen gevestigd, Ertbrandstraat 292 - 2950 Kapellen Putte, België. Tel 0032.3.664.72.74

Reisexperts De Rop Reizen is lid van de vereniging van Vlaamse reisbureaus www.vvr.be en handelend onder
licentienummer 6129 van Toerisme Vlaanderen.

 

1. Algemeen

1.1 De gebruiker verklaart en garandeert dat hij/zij ten minste 18 jaar oud is en juridsch in staat en bevoegd is om deze overeenkomst met Reisexperts De Rop Reizen aan te gaan en om deze website te gebruiken overeenkomstig onze voorwaarden. De gebruiker aanvaardt dat hij/zij financieel verantwoordelijk is voor elk gebruik van deze Website (en voor het gebruik van zijn/haar account door anderen, zoals, maar niet beperkt door tot, bij gebruiker inwonende minderjarige kinderen). De gebruiker verklaart haar/zijn rechten onder deze overeenkomst niet te zullen cederen, overdragen of in sublicentie te geven.  Het is de gebruiker toegestaan andere leden van haar/zijn gezin onder haar/zijn naam en account gebruik te laten maken van de website, met diens verstande dat de gebruiker hierbij aanvaardt dat alle kosten die door hen worden gemaakt voor haar/zijn rekening zijn en dat de gebruiker verantwoordelijk is voor alle andere aspecten van hun gebruik. De gebruiker verklaart toezicht te zullen houden op het gebruik van deze website door minderjarigen onder de naam en account van de gebruiker.

1.2 Ieder door Reisexperts De Rop Reizen aanbod is vrijblijvend, tenzij er sprake is van een onherroepelijk aanbod in de zin van art. 6:217 e.v. Burgerlijk wetboek.  Een vrijblijvend aanbod kan nog onverwijld na ontvangst van de aanvaarding herroepen worden.

1.3 Voor het maken van reserveringen bij Reisexperts De Rop Reizen is opgaven van een emailadres vereist.  Dit emailadres zal in beginsel door Reisexperts De Rop Reizen worden gebruikt voor de communicatie met de opdrachtgever.  Het is voor de opdrachtgever daarom raadzaam om regelmatig na te gaan of er email is ontvangen.

1.4 In geval van een internetboeking zal Reisexperts De Rop Reizen in beginsel direct, doch in ieder geval binnen 1 werkdag, na het geven van een opdracht per email een ontvangstbevestiging van de opdracht aan de opdrachtgever doen toekomen.

1.5 Reisexperts De Rop Reizen is gerechtigd om een tarief binnen 1 werkdag na het geven van de reserveringsopdracht, ongeacht of Reisexperts De Rop Reizen al een bevestiging van de reservering heeft verzonden, te herroepen.  Indien de herroeping een verhoging van het tarief betreft, dient de opdrachtgever binnen 1 werkdag aan Reisexperts De Rop Reizen kenbaar te hebben gemaakt dat hij zich met het nieuwe tarief kan verenigen, bij gebreke waarvan geen overeenkomst tot stand wordt geacht te zijn gekomen, zonder dat "reisexperts De Rop Reizen" alsdan gehouden zal zijn tot het doen van een schadevergoeding van enigerlei aard.

1.6 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn de door Reisexperts De Rop Reizen tarieven uitgedrukt in Euro's.  De vermelde reissommen gelden per reiziger, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.  Kennelijke fouten in de door Reisexperts De Rop Reizen opgegeven prijzen binden haar niet. De in het aanbod vermelde klasseomschrijvingen en vluchtgegevens zijn indicatief en kunnen niet worden gegarandeerd door Reisexperts De Rop Reizen.

1.7 De algemene "leveringsvoorwaarden" strekken mede ten behoeve van alle natuurlijke en rechtspersonen waarvan "reisexperts De Rop Reizen" gebruik maakt of heft gemaakt bij het sluiten en/of uitvoeren van de overeenkomst.

 

2. Verkoop op afstand

In het kader van verkoop op afstand, kan de klant onder geen beding aanspraak maken op een bedenktijd van 7 dagen (kb van 18 november 2002) en zal de volledige som onmiddellijk geïnd worden.  Om te kunnen genieten van een gegarandeerd tarief moet de uitgifte onmiddellijk uitgevoerd worden.  Bijgevolg zal kosteloos annuleren niet mogelijk zijn voor uw ticketuitgifte.  Hou er rekening mee dat uw ticket pas vanaf 09h30 de volgende werkdag uitgegeven kan worden indien u buiten kantooruren boekt (ma-vrij 09h30 - 18h00 en za. 09h30 - 12h30).  Uw tarief kan enkel worden gegarandeerd als uw ticket wordt uitgegeven op dezelfde dag dat de reservering gemaakt wordt.  Mocht zich een probleem voordoen met uw reservering, dan contacteren wij u de volgende werkdag.

 

3 Verschuldigde bedragen aan Reisexperts De Rop Reizen

3.1 Voor het verlenen van haar diensten brengt Reisexperts De Rop Reizen de in de desbetreffende aanbieding vermelde vergoeding(en) in rekening.

3.2 Kostentabel :

  • Telefonisch reserveren van vliegtuigtickets € 13 per ticket extra
  • Rerouten van een ticket € 25 per ticket extra indien mogelijk bij de luchtvaartmaatschappij.
  • Refundaanvraag (na uitgifte) voor ongebruikte tickets €25 euro per ticket indien mogelijk bij de luchtvaartmaatschappij.
  • De meeste tickets zijn niet annuleerbaar of niet wijzigbaar.  Kosten moeten desbetreffend steeds opgevraagd worden bij de luchtvaartmaatschappij.
  • Andere kosten, vb extra diensten ivm bagage, moeten steeds opgevraagd worden.

 

4. Formaliteiten

Alle Belgische passagiers dienen in bezit te zijn van een geldig reispaspoort en/of visum.  Meer informatie kan u steeds bekomen via www.diplomatie.be. Passagiers met een andere nationaliteit, dienen contact op te nemen met hun desbetreffende ambassade.

 

5. Betaling

5.1 De opdrachtgever dient zicht te houden aan de in het aanbod aangegeven betaalmethode

5.2 Indien in het aanbod is aangegeven dat betaald kan worden middels creditcard en/of Bancontact, en de opdrachtgever voor één van deze methodes heeft gekozen, dan dient de opdrachtgever ervoor zorg te dragen dat de afschrijving onverwijld kan plaatsvinden.  In de overige gevallen, is de opdrachtgever het verschuldigde bedrag binnen de in het aanbod gestelde termijn te voldoen.

5.3 Indien in het aanbod is aangegeven dat betaald kan worden middels een creditcard, en de opdrachtgever in dat kader een creditcardnummer heeft opgegeven, dan zal "reisexpertsDe Rop Reizen" niet overgaan tot verdere uitvoering van der reserveringsovereenkomst indien van de creditcardmaatschappij geen autorisatie wordt verkregen, zonder "reisexperts De Rop Reizen" alsdan op enigerlei wijze aansprakelijk kan worden gesteld.  Indien de creditcard aan een derde toebehoort, dient de derde/eigenaar binnen 24h00 na het maken van de reservering een autorisatieformulier en een kopie van voor- en achterzijde van de creditcard aan "reisexperts De Rop Reizen" doen toekomen.  Tevens dient de opdrachtgever het telefoonnummer van de derde aan "reisexperts De Rop Reizen" kenbaar te maken.  Indien de derde/eigenaar de reservering niet binnen 24h00 na reservering heeft bevestigd, heeft "reisexperts De Rop Reizen" en de betrokken dienstverleners het recht de reservering te annuleren, zonder dat zij alsdan gehouden zijn tot het doen van een vergoeding van enigerlei aard.

5.4 Reisexperts De Rop Reizen werkt met Enjoy Paradise samen voor de boekingen van cruisevakanties. De opdrachtgever gaat er dan ook mee akkoord dat Enjoy Paradise als agentschap de tickets uitschrijft en zodoende alsook de toestemming geeft om de betaling uit te voeren door middel van het gekozen betalingsmiddel.

 

6. Aansprakelijkheid

Reisexperts De Rop Reizen is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een storing of gebrek in de geautomatiseerde systemen, welke zij ten behoeve van haar dienstverlening gebruikt, indien deze storing of dit gebrek in alle redelijkheid niet aan haar valt te verwijten c.q. buiten haar invloedsfeer ligt.

 

7. Websites van derden

De websites www.vliegtuigtickets.be, www.cruiseexperts.be, www.riu-hotel.be, www.deropreizen.be bevat hyperlinks van derden.  Reisexperts De Rop Reizen heeft geen enkele invloed op deze sites vermelde informatie, producten en diensten en aanvaardt dus geen enkele aansprakelijkeheid terzake (inbegrepen schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van deze websites.

 

8. Privacy

Copyright en inhoud

Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door De Rop Reizen. Elke inbreuk kan leiden tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolging.

De Rop Reizen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat door het gebruik van de website of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie. Dat geldt zonder enige beperking ook voor alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadigingen van uw apparatuur, programma's of andere gegevens op uw computersysteem.

Externe informatie

Deze website bevat links naar websites of naar webpagina's van derden. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

Privacybeleid

De Rop Reizen verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht op deropreizen@skynet.be

Verwerkingsdoeleinden

De Rop Reizen verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (a) toestemming, (b) (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst), (c) (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting), (f) (noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om

  • zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of
  • een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: deropreizen@skynet.be

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

Cookies

Wat is een cookie?

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Gebruik van permanente cookies

Met behulp van een permanente cookie kunnen wij jou herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kan je verwijderen via de instellingen van jouw browser.

Gebruik van sessie cookies

Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.

Tracking cookies van onze adverteerders

Met jouw toestemming plaatsen onze adverteerders “tracking cookies” op jouw apparatuur. Deze cookies gebruiken zij om bij te houden welke pagina’s je bezoekt uit hun netwerk, om zo een profiel op te bouwen van jouw online surfgedrag. Dit profiel wordt mede opgebouwd op basis van vergelijkbare informatie die zij van jouw bezoek aan andere websites uit hun netwerk krijgen. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke zoals bij ons bekend, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn.

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de "Analytics"-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.

Wij hebben met Google een bewerkersovereenkomst afgesloten.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Sociale media

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina's te kunnen promoten ("liken") of delen ("tweeten") op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google + en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens

Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens

Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

 

Melding van schending van privacy

Indien u meent dat De Rop Reizen onrechtmatige inbreuk pleegt op uw Privacy, wordt u verzocht om De Rop Reizen daarvan meteen per elektronische post van op de hoogte te brengen op het volgende adres: deropreizen@skynet.be. Wij zullen al onze mogelijkheden aanwenden om het probleem op te sporen en de nodige maatregelen te treffen.

Geschillen

Deze onlineovereenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van Brussel, België, en dat u de gedingen daarover alleen voor die rechtbanken kunt brengen.

 

 

Ondernemingsnummer: BE0879.102.189